Skip to main content

Won Komim

Mijen & Bwebwenato in Kem

NWA Center nan Sexual Assault ej kake juon jikin kojparok nan ajmour im kojatdikdik nan ritto ro im rej survivor nan sexual assault ak kabunono ko jet im nan ro rej epaake er, ilo aer jerbal e juon ilju im jeklaj nan aolep ikijen jelalokjen im awareness..

Jej kotobare bwe lal in en ejelok kakkure ak jerbal nana ko rej walok ie. Nan ien eo, jekonan bwe lal in en juon jikin eo jen tomak aolep survivor im aolep rikakkure ro ren kaje er ekar nan bwod ko aer.

Jinoe kon NWA Rape Crisis, ilo aolepen mijen in jerbal ko, Center in am ej kake jiban ko im ejelok wonen nan ritto ro im rej survivor ikijen kakkure jen 1982. Kon elon lak jen 35 yio jekar wonmanlok im jerbal e juon manit eo im ej erra ikijen kakkure ilo ad jerbal ippen droon bwe jen konaan e ki kajojo armej im metak ko an jukjuk in bed in eo im ej walok jen rikakkure ro. Jekonan bwe aolep survivor ren jela ke KWOJJAB MAKE IAM-jej bed ije nan kwe.

Jej jerbal aolep raan bwe jen komanman e juon manit eo im enij jiban survivor ro ikijen kakkure ak jerbal nana ko nan er.

JOUIJ IM JIBAN KEM KOMANMAN JUON MANIT ILO NORTHWEST ARKANSAS IM ENIJ JIBAN SURVIVOR RO!

 

OUR IMPACT IN 2020:

  • Individual Counseling Sessions Provided:

    1,270

  • Forensic Rape Kit Exams Completed:

    116

  • Hotline Calls Answered:

    845

© 2021 NWA Center for Sexual Assault

Powered by Firespring