Skip to main content

Outreach Project Ko Am

Let's Talk NWA

Melele ko kin Let's Talk

Itok wot jen juon iio aitokin katak kake ilo an project in komman Jikin Kone Nan Baamle ko, Let’s Talk NWA, ej itok jen ituloa, im ej juon project eo emoj ejaake nan boktok oktak ko remmon nan jukjuk in bed in an Ri-Kilmeej ilo aer rube iminene in komane kakkure ko rejekkar. Ilo an NWA Center for Sexual Assault (Center) jutak ilikim, Let’s Talk NWA is juon project eo ear ejaak jen Ri-Kilmeej im ej nan Ri-Kilmeej ro ilo Northwest Arkansas in iumwin tel eo an rijerbal ro ilo Center in ad im ro im rej jiban ilo ejjelok wonaan nan komman bwe en tobrak mijen in an Let’s Talk NWA. Let’s Talk NWA ej kake juon jikin kone eo kwoj jen kakkure kein nae enbwin.

Let’s Talk ej bukot jet ro im remonono in jiban ilo ejjelok wonan nan tobar elon lok ilo NWA. Nan melele ko rellaplok nan position kein rebellok, jouj im jibed title kein itulal:


Follow ki kem ilo Twitter & Instagram @LetsTALKNWA

OUR IMPACT IN 2020:

  • Individual Counseling Sessions Provided:

    1,270

  • Forensic Rape Kit Exams Completed:

    116

  • Hotline Calls Answered:

    845

© 2021 NWA Center for Sexual Assault

Powered by Firespring