Skip to main content

Ien Ko

#MeToo

Koba tok ilo June 12 raan ilo 6:30pm nan ien #MeToo Voices eo ad ilo yio im enij komman ilo Apollo eo im ej bed ion Emma ilo Springdale, AR. Wunin kobajet (fund raise) in ej nan komman awareness ikijen kakkure ko rejekar im joraan ko, kile kajoor in survivor ro, im kotak ainikien ro im rej support er. Kwonij ron jen Stacey Pinkerton - juon ian survivor ro an Bill Cosby eo im ekar walok ilo Chasing Cosby: The Downfall of America's Dad - bareinwot Noelia Cerna, juon ri-komman boem jen jukjuk in bed in im ri-jerbal ro jen NWA Center nan Sexual Assault. Kejota, dren, im juon burokram jen Route 358 - rikojanjan ro jen ijin im rej kojan aal in string band kakobaba in folk, pop, rock, country, im bluegrass - enij bar wor.

Level In Sponsorship E Ien In

Champion - $5,000

•   Ruo tabol kon 10 ippen logo eo am ion tabol ko ruo

•  Juon paij karrelel ilo burokuram eo

•  Kile eok jen stage en

• Logo eo am enij walok ilo webpage en an ien en im pre/post karrelel ko ilo social media 

Advocate (Rijiban)- $2,500

• Juon tabol kon 10 ippen logo eo am ion tabol eo

• Jimatan paij karrelel ilo burokuram eo

• Kile eok jen stage en

• Logo eo am enij walok ilo webpage en an ien en im pre/post karrelel ko ilo social media

Ally (ro im rej jutak likin juon wun)- $1,000

• 8 tikot nan ien en

• Kuwata paij karrelel ilo burokuram eo

• Logo eo am enij walok ilo webpage en an ien en im pre/post karrelel ko ilo social media

Partner - $500

• Emen tikot nan ien eo

•  Kuwata paij in karrelel ilo burokuram eo

• Logo eo am enij bed ilo webpage en an ien en

 

Register Ije!

 

Nan komman juon kwon, ak komman juon am make, jouij im email e brandon@nwasexualassault.org ak kir lak Brandon Pettit ilo 479-347-2304.

OUR IMPACT IN 2020:

  • Individual Counseling Sessions Provided:

    1,270

  • Forensic Rape Kit Exams Completed:

    116

  • Hotline Calls Answered:

    845

© 2021 NWA Center for Sexual Assault

Powered by Firespring